Uitnodiging inloopbijeenkomsten tracéstudie Oostelijke Gemeentedelen op 11 en 12 november vanaf 19:30 in Perron 3

Donderdag 07 november 2019

Onze wijk De Groote Wielen gaat de komende jaren groeien en op dit moment is de doorstroming van het verkeer op de A2 en A59 niet altijd voldoende. Rijkswaterstaat bereidt verbetermaatregelen aan de snelwegen voor, maar het effect daarvan zal pas op lange termijn zichtbaar zijn. 

Als gevolg daarvan staat de verkeerskundige bereikbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen van 's-Hertogenbosch (Rosmalen, Groote Wielen, Kruisstraat, Empel, Nuland en Vinkel) onder druk en er worden leefbaarheids- en verkeersveiligheids-problemen ervaren. Het voorkomen van meer problemen is daarom belangrijk, bijvoorbeeld een grote toename van verkeer op het Hooghemaal of moeras langs onze wijk, en de gemeente ’s-Hertogenbosch voert daarom een onderzoek uit genaamd “Tracéonderzoek Oostelijke Gemeentedelen” naar maatregelen aan de weginfrastructuur die binnen de middellange termijn, zeg ongeveer 5 à 7 jaar, gerealiseerd kunnen zijn.  Dit doet zij in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en belangengroepen. 

Intussen is de gemeente vanuit een selectie van een grote variëteit van maatregelen gekomen tot drie concrete opties om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen te verbeteren. Globaal betreft het de volgende maatregelen:  

  1. West kort: een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg.
  2. West Lang: net als West kort begint deze maatregel met een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg. Vervolgens loopt de nieuwe weg via de Burgemeester Burgerslaan door over het geplande bedrijventerrein Empel Zuid, gaat met een fly-over over de A2 naar Maaspoort en ligt vervolgens parallel aan de A59 tot de aansluiting Maaspoort. Op een gedeelte van de Oude Baan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u.
  3. Oostelijke Landweg: Tussen het spoor en het bedrijventerrein Kruisstraat wordt een nieuwe weg aangesloten op de Vlietwijksestraat. De nieuwe weg loopt westelijk langs Kruisstraat en sluit aan op Laaghemaal, die doorgetrokken wordt over de huidige Rompertweg. Het nieuwe tracé loopt vervolgens over de Grintweg tot de Empelsehoefweg. De Empelsehoefweg wordt doorgetrokken, zodat deze ook directer aansluit op de Grintweg. Mogelijk worden de Grintweg en Empelsehoefweg iets opgewaardeerd. Op de Deken van Roestellaan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u tussen het spoor en Bruggen.

Op bijgevoegde kaart is de ligging weergegeven. 
Dit najaar wordt van de drie maatregelen in beeld gebracht wat hun effect is voor de verkeerskundige bereikbaarheid, landschap, geluidssituatie, luchtkwaliteit, investeringsniveau en dergelijke. Nadat dit in beeld is gebracht gaat de studie verder met het benoemen van de waardering van de maatregelen. Een voorbeeld van wat wordt verstaan onder het effect en de waardering: een vermindering van het verkeer op een weg in het centrum van Rosmalen, waarvan de waardering dan als positief wordt ervaren. 
Uiteindelijk resulteert het onderzoek in een advies aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch over de te nemen maatregel(-len).

Zij willen de bewoners nu graag informeren over de huidige stand van zaken van het onderzoek en tonen welke effecten van de maatregelen onderkend zijn. Daarvoor is iedereen van harte welkom om tussen half acht en negen uur in de avond op 11 of 12 november langs te komen in Perron 3 (Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen). Je kunt in de aangegeven tijd binnenlopen wanneer het uitkomt. Er zal een doorlopende presentatie zijn over het onderzoek en er staan mensen van de klankbordgroep en gemeente klaar om al je vragen te beantwoorden. 
 
Begin volgend jaar zal er nogmaals een informatieavond zijn om iedereen te informeren over het eindresultaat van het onderzoek. 
Via www.royalhaskoningdhv.com/TOG is sinds 6 november de informatie over de studie tijdelijk ook online beschikbaar en beschikbaar tot en met 24 november.

Voor meer informatie ben je van harte welkom op maandag 11 november of dinsdag 12 november tussen 19:30 en 21:00 uur in Perron 3.Reacties