Tijdelijk winkelcentrum De Groote Wielen

Aanleiding plan

De ontwikkeling van de woningmarkt gaat langzamer dan 5 jaar geleden gedacht. Om die reden zal de bouw van het Centrum met de definitieve winkelvoorzieningen (aan de noordzijde van de Groote Wielenplas) enige jaren later dan gepland worden gerealiseerd. Om toch aan de groeiende vraag van winkelvoorzieningen in De Groote Wielen te kunnen voldoen en omdat de tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke vrijstelling op 8 juli 2013 aflopen, is een nieuwe omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a onder 3° Wabo nodig. Aan de omgevingsvergunning wordt de voorwaarde verbonden dat het tijdelijke winkelcentrum voor een periode van maximaal 7 of 8 jaar in stand mag worden gehouden. De exacte periode moet nog worden bepaald.

Ligging plangebied

De grenzen van het plan zijn als volgt:

  • het bosje / de bosschages in het noorden;
  • de Mosasingel in het oosten;
  • de Groote Wielenlaan in het zuiden;
  • de Vlietdijk in het westen.

Beschrijving plan

Het tijdelijke winkelcentrum ligt in de buurt Vlietdijk ten noorden van de Groote Wielenlaan. De huidige oppervlakte van het tijdelijke winkelcentrum bedraagt ca. 1.800 m² bvo. De bestaande supermarkt (Albert Heijn) en het magazijn worden vergroot en er worden nieuwe winkelruimtes toegevoegd. De totale uitbreiding is ca. 700 m² bvo.
De uitbreiding vindt plaats aan de noord- en westzijde van het bestaande gebouw. Dit heeft te maken met de begrenzingen van de omliggende wegen (Groote Wielenlaan en Mosasingel), met de huidige interne indeling van het gebouw en met de ligging van de bijbehorende parkeervoorzieningen aan de zuidzijde van het winkelcentrum. Met de voorgestelde uitbreiding blijven de bestaande winkelruimtes aan de voorzijde ongewijzigd (Gall&Gall en Etos) en kan ook het parkeerterrein aan de voorzijde blijven liggen. De Albert Heijn wordt intern gereorganiseerd en in noordelijke richting vergroot. Eetpaleis ’t Vosje blijft waarschijnlijk op de huidige plek en wordt dan iets vergroot in westelijke / noordelijke richting. Als gevolg van de uitbreiding van het tijdelijke winkelcentrum wordt het aantal parkeerplaatsen evenredig vergroot waarmee wordt voldaan aan de parkeernorm.

Meer informatie & documenten: Gemeente 's-Hertogenbosch